officeart horizontal 

 

Πολιτική

Η Σάμος ΑλλάΖΕΙ για τις κοινότητες

13 Οκτ, 2020 - 04:10
Η Σάμος ΑλλάΖΕΙ για τις κοινότητες

Να ενεργοποιηθεί ΑΜΕΣΑ η Πάγια Προκαταβολή των Κοινοτήτων Κυρίες και Κύριοι Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι Κοινοτήτων Δήμου Ανατολικής Σάμου

.Πριν ένα χρόνο, με την ανάληψη των καθηκόντων σας,αποστείλαμε επιστολή,με την οποία σαςαναλύαμε την αντισυνταγματική καιαντιδημοκρατική εκτροπή που έκανε το καλοκαίρι του 2019 η κυβέρνηση τηςΝΔ στη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ(ν. 4555/18).Οι συμπολίτες και συγχωριανοί σας εξέλεξαν στις κοινοτικές εκλογές της 26ηςΜαΐου 2019 ώστε να επιτελέσετε έργο στην Κοινότητάσας,σύμφωνα με το όραμακαι το πρόγραμμα που καταθέσατεπροεκλογικάκαιμε βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, που βασική φιλοσοφία είχετηναπλή αναλογική και τηνενίσχυση των Κοινοτήτων με πόρους και αρμοδιότητες.

Και εμείς ως δημοτική παράταξη «η Σάμος αλλάΖΕΙ»και εσείς ως ΑΙΡΕΤΟΙ πιστέψατε ότι το κάθε χωριό, θα γίνειτο πρωτογενές κύτταρο δημοκρατικής λειτουργίας, το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προγραμμάτιζε τα μικρά ή μεγαλύτερα έργα στο χωριό του, με βάσητον γνωστό εκ των προτέρωνπροϋπολογισμόπουεκ του νόμουυποχρεωτικά θα αναλογούσεστηΚοινότητα. Έτσιτο Κοινοτικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος θα είχανενεργό ρόλο στο χωριό τουςκαι δεν θα ήταν επαίτεςστον εκάστοτε Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχοκαι να εκλιπαρούν για ένα άσπρισμα ή αντικατάστασημιας καμένηςλάμπας.Ηκυβέρνηση της ΝΔμε τον ψευδεπίγραφο τίτλοπερί «κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ» ψήφισε μέσα στο καλοκαίριτου 2019 το νόμο4623/2019 και πήρε πίσω όλα τα θετικά τηςμεταρρύθμισης ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ: 

[2]Α)Δεν άφησε ούτε ένα χρόνο να δοκιμαστεί ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και να κρίνουμεστην πράξηαν υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία και λήψη αποφάσεων των Δημοτικών & Κοινοτικών Συμβουλίων. Να δοκιμαστείστην πράξηη αλλαγή του μοντέλου διοίκησης των Δήμων από τοΔημαρχοκεντρικό σεσυνεργατικό μεπρογραμματικέςσυγκλίσειςκαι συμμαχίεςμαζί με τηνενίσχυση των Κοινοτήτων με πόρους και αρμοδιότητες.

Β)Έδωσεστην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στα Δ.Σ.τωνδημοτικώνΝΠΔΔ την απόλυτη πλειοψηφία στην παράταξη του Δημάρχου, καταργώντας ουσιαστικά τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίουως κυρίαρχουσώματοςδιαβούλευσης και δημοκρατικών αποφάσεωντου Δήμουκαι μετέτρεψετον εκλεγέντα Δήμαρχο σε ανεξέλεγκτοκαι πανίσχυρομονάρχη, χωρίς να έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιοκαι βέβαια στο εκλογικό σώμα.

Γ) Κατήργησε τον αποφασιστικό ρόλο των Κοινοτικών Συμβουλίων και τον προϋπολογισμό τους μετατρέποντάς πάλι το Κοινοτικό Συμβούλιοσε διακοσμητικό και επαίτη των διαθέσεων του Δημάρχου ή του εκάστοτε Αντιδημάρχου για να κάνει κάποιο μικρό έργο στο χωριό.

Είμαστε έναχρόνο μετά:1.Πλήρης υποβάθμιση του ρόλου των Κοινοτικών Συμβουλίων. Κοινότητες του Δήμου μαςδεν είχαν επί μακρόν (και ακόμηδεν έχουν)υπάλληλο για να συνεδριάσουν.2.Αποφάσεις Κοινοτικών Συμβουλίων παραμένουν στα χαρτιά, χωρίς καμιά υλοποίηση και πολλέςφορές χωρίς απάντηση από το Δήμο.3.Συνεχίζεται το παλιό καθεστώς ο κάθε πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμβούλιο να μην μπορεί να προγραμματίσει για το παραμικρό έργο στο χωριό του.4.Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του Ετήσιου προγράμματοςδράσης, του Τεχνικού Προγράμματοςκαι του Προϋπολογισμού του Δήμου είναι «κενό γράμμα»του νόμουγια τιςΚοινότητες, όπωςάλλωστε και για το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου δεν δίνεται καμιά δυνατότητα συζήτησης, σύνθεσης και συναινετικού προγραμματισμού. 5.Η πάγια προκαταβολήδεν έχει καταργηθεί,ισχύει, αλλά δεν την ενεργοποιεί η Δημοτική Αρχή. ✓Έτσι προβλέπεταισύμφωνα με την Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. Β’ 3440/11.9.2019),το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε Κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό τηςσεα)1.000ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμόέως και 300κατοίκους,β)2.000ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 301 έως2.000 κατοίκους,

γ)4.000ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από2.001 έως 10.000κατοίκους,✓Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε Πιστωτικά Ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σελογαριασμούςειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο Δήμο για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών καιΑπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.✓Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμώνείναι ο υπόλογος Πρόεδρος της Κοινότηταςήο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας ή οιαναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου Δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται μεΑπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.✓Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεταιοποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητεςπου απονέμει ο νόμος στις Κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το Δημοτικό Συμβούλιο,όπως:α) η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν.3852/2010 αρ.82 περ.γ ́),

[3]β) η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω περ.δ ́),γ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω περ.ε ́),δ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν.3852/2010 αρ.83 παρ.2 περ.δ ́).✓Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν.3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5-15.6.1959, 152 του ν.4270/2014, καθώς και αυτές του ν.4129/2013.Κυρίες και ΚύριοιΠρόεδροι και Κοινοτικοί ΣύμβουλοιΈνα χρόνο τώρα ζήσαμε και ζήσατε τιςαντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές εκτροπές στην Αυτοδιοίκησημε την υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου μαςκαι των Κοινοτήτων σας

.Πρέπει ενωτικά και συντονισμένα να διεκδικήσετε τα αυτονόητα, που αφορούν τιςΚοινότητές σαςκαι τοΔήμο μας.1.Να απαιτήσετετην ΑΜΕΣΗ υλοποίηση τηςΠάγιας Προκαταβολήςγια τιςΚοινότητές σαςκαι θα έχετε την ολόπλευρη στήριξήμαςστο Δημοτικό Συμβούλιο.2.Να απαιτήσετε την ουσιαστική συμμετοχή των Κοινοτήτων σαςσε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του Ετήσιου προγράμματοςδράσης, του Τεχνικού Προγράμματοςκαι του Προϋπολογισμού του Δήμουμας.3.Ναβαδίσετε στο επιτυχημένο πείραμα της γειτονικής Λέσβου και να συστήσετε το ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ(ενδεχόμενα και με τιςΚοινότητες του Δήμου Δυτικής Σάμου ωςΣΥΝΔΕΣΜΟΣ), ώστε να έχετεμιαδυνατή,ενωτική φωνή διεκδίκησης, τόσο σε επίπεδοΔήμουμαςόσο και για τα γενικότερα θεσμικά αυτοδιοικητικά ζητήματα.Σε κάθε περίπτωση η Δημοτική μας Παράταξη «ηΣάμος αλλάΖΕΙ», όπως δεσμευτήκαμε προεκλογικά,θα είμαστεστο πλευρό των Κοινοτήτων και των Κοινοτικών Συμβουλίων και θα στηρίξουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις σας και κάθε προσπάθειαγια το ζωντάνεμα των χωριών μας.

Με εκτίμηση Γιάννης Αξιώτης, δημοτικός σύμβουλος(τηλ. 6972668635)

Νίκος Ζάχαρης, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής δημοτικής κίνησης «η Σάμος αλλάΖΕΙ»(τηλ. 6984618084

 

 Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtubesamostimes youtube

 

2

 

 

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Σάμου

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βαθύ Σάμου

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καρλόβασι

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων

Giorgioapartments
Leoforio Dimou
e-genius.gr ...intelligent web software